Novinky

Check out market updates

Tripartita odobrila návrh stavebného zákona

TASR │ 14. októbra 2019

Nová právna úprava by mala posilniť postavenie vlastníkov pozemkov a stavieb a ich práva k stavbe.

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Proces prípravy výstavby by sa mal zjednodušiť. Rozhodovanie v tomto procese by už nemalo byť dvojzložkové. Stačiť bude stavebný súhlas, ktorým stavebný úrad súhlasí so stavebným zámerom. Zároveň by sa malo posilniť postavenie vlastníkov pozemkov a stavieb a ich práva k stavbe. Počíta s tým návrh zákona o výstavbe, teda stavebný zákon, ktorý na pondelkovom rokovaní prerokovala a odobrila s pripomienkami tripartita.

“Bude na vláde, aký ďalší legislatívny postup zvolí,” skonštatoval po stretnutí sociálnych partnerov minister práce Ján Richter (Smer-SD). Týka sa to podľa jeho slov aj návrhu zákona o územnom plánovaní. Tieto návrhy budú možno podľa Richtera pripravené pre budúcu vládu.

Návrh stavebného zákona zamýšľa odstrániť nedostatky terajšej právnej úpravy a zachovať a prehĺbiť osvedčené právne inštitúty, ktoré boli vnesené do zákona jeho novelami po roku 1990 a doplniť o právne inštitúty známe zo zahraničia.

Spojenie územného plánovania a výstavby v jednom zákone podľa MDV SR vyvolalo neprehľadnosť právnej úpravy. Územné plánovanie a výstavba by sa tak mali oddeliť, pretože podľa súčasne platnej Ústavy SR ide v územnom plánovaní o samostatnú pôsobnosť územných celkov a vo veciach výstavby ide o výkon štátnej správy.

Nová právna úprava by mala posilniť postavenie vlastníkov pozemkov a stavieb a ich práva k stavbe. Obnoviť by sa súčasne mal pôvodný účel orgánov štátnej stavebnej správy ako čisto odborných stavebnotechnických štátnych orgánov. Nemali by teda už sledovať netechnické činnosti ako napríklad užívacie vzťahy, susedské spory či riešenie hnuteľných vecí. Návrh zákona by mal súčasne výrazne zjednodušiť proces prípravy výstavby. A to tým, že opúšťa terajšie dvojzložkové rozhodovanie v podobe územného rozhodovania a stavebného povoľovania.

Agendu prenesenú na obce obmedzuje návrh len na mestá, ktoré sú sídlom stavebného obvodu, pričom stavebným obvodom je územie okresu. Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy vo viac ako 2900 obciach z jedného miesta je podľa MDV fyzicky nemožné, čo sa okrem iného prejavilo na náraste počtu tzv. čiernych stavieb.

Zároveň by sa mala sprísniť odborná príprava zamestnancov v štátnej stavebnej správe. Upraviť v zákone by sa mala aj ochrana umeleckých diel v stavbách a na verejných priestranstvách pred poškodením alebo zničením stavebnou činnosťou. Ustanoviť sa má dodatočný postup vo vzťahu k nepovoleným stavbám zhotoveným do účinnosti tohto zákona. Do určitého času by sa tieto stavby mali buď dodatočne osvedčiť, alebo odstrániť.

Precizovať sa majú aj priestupky a iné správne delikty. Rozšíriť by sa súčasne mal aj okruh sankcionovaných osôb aj na ďalšie osoby vo výstavbe. Pri prevažujúcom dodávateľskom spôsobe výstavby je totiž stavebník len objednávateľom služby a osobne neriadi výstavbu. Podľa občianskeho práva má za škody spôsobené poskytnutím služby zodpovedať ten, kto ich spôsobil, nie objednávateľ služby. Návrh zvýrazňuje dôležitosť účasti oprávnených osôb vo výstavbe. Najmä precizuje oprávnenia a zodpovednosť, stavbyvedúceho, zhotoviteľa stavby, stavebných dozorov, geodeta a statika v príprave výstavby a pri zhotovovaní stavby na úroveň obvyklú v zahraničí.

zdroj: http://www.teraz.sk/ekonomika/tripartita-odobrila-navrh-stavebneho-z/424080-clanok.html, 18.10.2019