Novinky

Check out market updates

Obce a mestá povinne zapisujú údaje o nehnuteľnostiach do katastra

TASR│22.11.2019

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš

S účinnosťou od 1. októbra 2019 platí právna úprava vyplývajúca zo zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, na základe ktorej obce povinne zapisujú do informačného systému geodézie, kartografie a katastra vybrané údaje o rodinných domoch, bytových domoch a bytoch v bytových domoch. Cieľom je zvýšenie efektívnosti v oblasti miestnych daní, ktoré je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020 a príprava na zber dát pre štatistické účely v nasledujúcich rokoch. Do systému sa zapisujú údaje o úžitkovej ploche rodinného domu alebo o podlahovej ploche bytu, o počte izieb, podlaží, o stavebnej konštrukcii a o dátume kolaudácie.

“Počínajúc 1. októbrom 2019 súčasne s vydaním kolaudačného rozhodnutia o užívaní rodinného domu alebo bytového domu majú obce a mestá povinnosť zapisovať údaje do informačného systému geodézie, kartografie a katastra. Povinnosť platí aj v prípade nehnuteľností, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie v období od 1. januára 2014 do 30. septembra 2019,” uviedol Pavel Hajdin, riaditeľ odboru informatiky, bezpečnosti a krízového riadenia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.

Obce a mestá majú povinnosť doplniť údaje do informačného systému geodézie, kartografie a katastra do 30. septembra 2020, pričom zároveň budujú aktuálnu databázu. V súčasnosti je do systému prihlásených viac ako 228 obcí a miest, pre ďalších 525 sú vydané prístupové heslá.

Na zabezpečenie tejto povinnosti Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) vyvinul špecializovanú aplikáciu Zoznam stavieb, ktorá čiastočne nahrádza absentujúci informačný systém stavebného konania a umožňuje zber požadovaných dát. Webová aplikácia je prístupná prostredníctvom webových prehliadačov a sú v nej dostupné aktualizované údaje z databáz Katastra nehnuteľností, Registra adries a Základnej bázy GIS.

Prihlasovacie údaje zasiela úrad od 1. októbra 2019 priebežne do elektronickej schránky mesta alebo obce a aj na požiadanie. Príručka je dostupná po prihlásení do aplikácie alebo vo formáte PDF.

ÚGKK SR zvyšuje kvality údajov aj kvality ich evidovania v katastri nehnuteľností. Tým sa zvyšujú možnosti využívania elektronických služieb pre občanov, odbornú verejnosť aj verejnú správu. Územie Slovenska je pokryté vektorovou katastrálnou mapou aktualizovanou na dennej báze od roku 2015 a všetky vlastnícke vzťahy na listoch vlastníctva sú súčasťou informačného systému od roku 2016, čím sa ukončila digitalizácia katastra nehnuteľností.

V súvislosti s elektronizáciou úrad vypublikoval nové elektronické služby katastra nehnuteľností, ktoré zabezpečujú podávanie návrhov na zápis práv a poskytovanie údajov z katastra. Štyridsaťpäť služieb je integrovaných do architektúry e-Governmentu a zároveň sú použiteľné na právne úkony. Využívajú ich vyššie územné celky, datacentrum miest a obcí, ministerstvá a ich podriadené organizácie a notárska komora.

Každý občan si prostredníctvom dostupných a bezplatných webových služieb a portálov katastra nehnuteľností môže zobraziť údaje o pozemku na akomkoľvek mieste on-line 24 hodín denne. Zmena údajov v katastri – kúpa, predaj a podobne, sú aktualizované na webovej stránke už na druhý deň po ich zápise do katastra.

zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/obce-a-mesta-su-povinne-zapisovat-do/431648-clanok.html, 22.11.2019